Phối hợp hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/3, Sở Công Thương ban hành Công văn 315/SCT-QLNL về phối hợp hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 274/QĐ- TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2021/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 274/QĐ- TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2191/UBND – CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh vừa có Kế hoạch số 22/KH-BCĐ, ngày 14/3/2019 về việc ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2019.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 2078/KH-UBND, ngày 18/3/2019 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 2019/KH-UBND, ngày 15/3/2019 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-KT, gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai các văn bản của Trung ương. Theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện CV số 770/BTP-TCTHADS, ngày 8/3/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 14/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1982/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 770/BTP-TCTHADS, ngày 8/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 340/BXD-QLN ngày 25/02/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2019.

Ngày 15/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2028/UBND-KGVX, gửi Văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc thực hiện Công văn số 197/HHTM ngày 05/3/2019 về việc phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình đỏ” năm 2019, Kế hoạch số 196/KH-HHTM ngày 05/3/2019 về tổ chức Chương trình Hành trình đỏ lần thứ VII năm 2019 “Kết nối dòng máu Việt” .

Triển khai Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1971/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013.

Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 19/3/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ- UBND về việc Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2044/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 753/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương khóa IX và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2098/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TW ngày 13/3/2019 của Tỉnh ủy về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương khóa IX và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII.

Bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1980/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1256/BKHĐT-TCTK ngày 28/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê.

Nghiên cứu dự án cung cấp hệ thống dự báo thời tiết cho cà phê bền vững

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2071/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 17/19-CIATVN ngày 07/3/2019 của Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế CIAT – khu vực Châu Á về nghiên cứu dự án cung cấp hệ thống dự báo thời tiết cho cà phê bền vững.

Tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2080/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 40/BC-CT ngày 12/3/2019 của Cục Thuế tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện Đề án Quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2013/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở

Ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2090/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này