Triển khai Văn bản Trung ương

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10039/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản:

Triển khai Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT, ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10056/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT, ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chủ trương xây dựng Đề án “Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lỡ mồm long móng (LMLM) và bệnh dịch tả trên Lợn (DTL) tại huyện Ea Kar giai đoạn 2018-2022.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10065/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Chủ trương xây dựng Đề án “Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lỡ mồm long móng (LMLM) và bệnh dịch tả trên Lợn (DTL) tại huyện Ea Kar giai đoạn 2018-2022.

Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10020/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10026/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10035/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

Thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9996/UBND-TH về việc thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai thực hiện Công văn số 08-CV/BCĐCCTP ngày 09/11/2018 của BCĐ Cải cách tư pháp, Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9941/UBND-NC, gửi Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 08/CV/BCĐCCTP ngày 09/11/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp, Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.

Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua hằng năm của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9995/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn số 2694/HD-BTĐKT ngày 08/11/2018 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10025/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 1345/UBDT-TH ngày 06/11/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018.

Thông báo, đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin năm 2018.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10027/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 693/CATTT-VP ngày 08/11/2018 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin năm 2018.

Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10069/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3522/BHKCN-CNC ngày 06/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực hiện Công văn số 498/UBATGTQG ngày 02/11/2018 của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10070/UBND-NC, gửi Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 498 UBATGTQG ngày 02/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.

Triển khai Quyết định số 1486/QĐ- TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10023/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1486/QĐ- TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020.

Triển khai Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10024/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Triển khai Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10040/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Triển khai Văn bản Trung ương

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10041/UBND- KT gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản Trung ương:

Triển khai thực hiện Công văn số 495/UBATGTQG ngày 30/10/2018 của UBATGTQG

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9979/UBND – NC gửi Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh về thực hiện Công văn số 495/UBATGTQG ngày 30/10/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Triển khai Quyết định số 4173/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10064/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn; UBND huyện Ea Kar; Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 về thực hiện Quyết định số 4173/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở hệ thống kênh và phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự án xây dựng công trình Kênh chính, kênh Bắc, kênh Nam và 06 tuyến kênh cấp 1 thuộc kênh Nam dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

BHXH Việt Nam thông tin về vụ việc Công ty cho thuê Tài chính II

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4692/BHXH-TT thông tin về vụ việc Công ty cho thuê Tài chính II.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này