Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
15661 kết quả được tìm thấy
 
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tại cuộc họp sơ kết Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh

Ngày ban hành: 19/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện QĐ số 358/QĐ-TTg, ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 16/04/2019

Ngày hiệu lực:

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 12/04/2019

Ngày hiệu lực: 12/04/2019

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TTBGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 12/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Phú

Ngày ban hành: 12/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thông báo lưu ý nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thúc đẩy tiến độ dự án CSSK nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 2671/VPCP-CN, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 11/04/2019

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viên đa khoa khu vực 333

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực: 10/04/2019

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viên đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực: 10/04/2019

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viên đa khoa huyện M' Đrắk

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực: 10/04/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đền án phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực: 10/04/2019

V/v rà soát biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp nhận Tiểu dự án DL02 của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp nhận Vắc xin và hóa chát dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Ngày ban hành: 10/04/2019

Ngày hiệu lực:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ Quý I năm 2019

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ cao tốc

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đôn đốc thực hiện nội dung tại Công văn số 5676/UBND-KT ngày 12/7/2018

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Quyết định số 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chương trình số 31-Ctr/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai công tác chính sách người có công năm 2019

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này