Triển khai Công văn số 5389/BLĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 93/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5389/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 24/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018.

Thực hiện QĐ số 1815/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của TTCP về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư DA.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 150/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng công trình GT&NNPTNT về việc thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán”.

Triển khai Thông báo số 472/TB-VPCP ngày 25/12/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 94/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 472/TB-VPCP ngày 25/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Triển khai Công văn số 10153/BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NNPTNT.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 160/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 10153/BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Triển khai CV số 16171/BTC-QLCS ngày 25/12/2018 của Bộ Tài chính.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 135/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 16171/BTC-QLCS ngày 25/12/2018 của Bộ Tài chính về việc đánh giá việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Thực hiện Công văn số 4998/BTP-PBGDPL ngày 27/12/2018 của Bộ Tư pháp.

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 116/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 4998/BTP-PBGDPL ngày 27/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thí điểm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 96/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 7719/BYT-KH-TC, ngày 20/12/2018 của Bộ Y tế về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Triển khai Quyết định số 2243a/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 65/UBND-KSTTHC, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Quyết định số 2243a/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 101/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông báo số 2782-TB/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Ban hành Chương trình công tác năm 2019

Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3591/QĐ- UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019.

Triển khai Quyết định số 1847/QĐ- TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 76/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ- TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm –OCOP trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11490/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm –OCOP trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 49/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 9239/BKHĐT-TCTK, ngày 26/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin – Truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước.

Triển khai Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 của Chính phủ

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11543/UBND-TH về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 của Chính phủ.

Bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 48/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 9281/BKHĐT-TCT ngày 27/12/2018 của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch về bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Hướng dẫn nội dung kế hoạch và sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 21/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 4014/BKHCN-KHTC ngày 17/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11413/UBND-KT về việc triển khai các Văn bản của Trung ương, gồm:

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ

Ngày 04/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 59/UBND- NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ- CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này