Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9784/UBND-NN&MT, ngày 09/11/2018 gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ

Ngày 02/11, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 99/TB-SNV tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức.

Triển khai Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9607/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Tình hình triển khai Chương trình Sữa học đường của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 309/BC-UBND, ngày 05/11/2018 về tình hình triển khai Chương trình Sữa học đường của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 4036/QĐ-BNN-HTQT, ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9636/UBND-NC gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 4036/QĐ-BNN-HTQT, ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1968/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt văn kiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9643/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2018.

Triển khai thực hiện Thông báo số 403/TB-VPCP ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9626/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 403/TB-VPCP ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9648/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9640/KH-UBND, ngày 05/11/2018 về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 25/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9553/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Triển khai Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9593/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn, thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí sản xuất – thu nhập – hộ nghèo trong tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Triển khai thực hiện Công văn số 12051/BGTVT-KCHT ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9622/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 12051/BGTVT-KCHT ngày 23/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đấu nối đường Hồ Chí Minh tại Km 1715+700(P), xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Công văn số 1835/TTCP-KHTH, ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9613/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019.

Thực hiện Công văn số 13049/BTC-ĐT ngày 24/10/2018 của Bộ Tài chính.

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9651/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc, Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 13049/BTC-ĐT ngày 24/10/2018 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (08/11/2018, 09:41)

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9620/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện M’Đrắk đề xuất cho chủ trương quyết định công nhận công chức cấp xã đối với những trường hợp đã công tác lâu năm đủ điều kiện là công chức cấp xã và xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn huyện M’Đrắk.

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9652/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Công văn số 34-CV/BCĐTW ngày 22/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Triển khai Công văn số 7043/TCĐBVN-ATGT ngày 24/10/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9654/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện triển khai Công văn số 7043/TCĐBVN-ATGT ngày 24/10/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tổng kết, đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9658/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này