Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 9/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513).

Triển khai thực hiện Thông báo số 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3652/UBND-NC, ngày 8/5/2019 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 174/TB-VPCP, ngày 4/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Quyết định thu hồi 16.315m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc thu hồi 16.315m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; giao 16.432,6m2 đất cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Cho phép Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung- Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc cho Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung- Tổng Công ty Điện lực miền Trung thuê 3.468,5m2 đất tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ và cho phép chuyển mục đích sử dụng 3.468,5m2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV Buôn Hồ và đấu nối.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty TNHH MTV của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3699/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3788/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1440/BTTTT-TTĐN ngày 08/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT

Đầu tư dự án Cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3765/UBND-TH, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Buôn Đôn về việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh về việc chủ trương Đầu tư dự án Cấp nước sạch xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Triển khai thực hiện công văn số 2797/BCT-TKNL ngày 22/4/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3782/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2797/BCT-TKNL ngày 22/4/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Triển khai Công văn số 3013/BCT-ĐL ngày 02/5/2019 của Bộ Công Thương.

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3759/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 3013/BCT-ĐL ngày 02/5/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện dự án triển khai đầu tư cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1119/QĐ- UBND về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3787/UBND-TH, ngày 14/5/2019 về việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3648/UBND-KGVX, ngày 8/5/2019 về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền 2019.

Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3646/UBND-KGVX, ngày 8/5/2019 về việc rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng 1.000m2 đất tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND, về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng 1.000m2 đất tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ và cho Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân thuê 1.000m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân.

Xác định các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3744/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2816/BKHĐT-CLPT ngày 03/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar vào Kế hoạch đất năm 2019 huyện Cư M’gar

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar vào Kế hoạch đất năm 2019 huyện Cư M’gar.

Thực hiện Công văn số 5183/BTC-ĐT ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3745/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5183/BTC-ĐT ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính về đề nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng cho dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi các khu vực thiên tai từ nguồn vốn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2018.

Triển khai Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3766/UBND– TH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 1546/BVHTTDL- TCCB ngày 22/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 506/QĐ- TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3725/UBND – TH gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện Quyết định số 506/QĐ- TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ- TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025.

Triển khai Công văn số 1732/LĐTBXH- PCTNXH ngày 06/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3818/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1732/LĐTBXH- PCTNXH ngày 06/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thí điểm hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương soi,xe ben tmt,grand manhattan,novaworld phan thiet,http://chuyengianuoc.com , rem cua ,myanmar visa from australia,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam,https://suatulanh24h.net, Tour Du Lịch Trung Quốc, Dự án moon river, <a title="ắc quy xe nâng" data-cke-saved-href=" https://binhacquyxenangdien.com/" href=" https://binhacquyxenangdien.com/" rel="dofollow" tag="”ắc" quy="" xe="" nâng"="" target="_blank">bình ắc quy xe nâng đùi heo muối iberico , in tờ rơi Du học Úc,
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này