Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 09/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1895/UBND-KSTTHC về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Ngày 08/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1887/UBND-NC, về việc triển khai Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1852/UBND-KGVX về việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020.

Góp ý kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” và hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng điểm năm 2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1793-UBND/NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 891/BNN-KTHT ngày 07/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý kế hoạch triển khai chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” và hướng dẫn xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng điểm năm 2020.

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1680-KH/UBND về việc thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Quyết định điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 433-QĐ/UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cụ thể như sau:

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29 sửa đổi điều 3 Nghị định số 26/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển công chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846-UBND/NC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương.

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846-UBND/NC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

Ngày 26/2, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 152 –KH/TU về tổ chức Cuộc vận động “ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1875/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tháng 02/2020 toàn tỉnh đã giải quyết 220.144 hồ sơ

Theo Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về CCHC, trong tháng đã giải quyết 220.144 hồ sơ. Trong đó, đúng hạn 220.026 hồ sơ, quá hạn 118 hồ sơ. Các hồ sơ quá hạn đã có văn bản xin lỗi theo quy định. Trong 118 hồ sơ trễ hẹn có 80 hồ sơ về lĩnh vực đất đai thuộc thâm quyền giải quyết của Văn phòng quản lý đất đai UBND thành phố Buôn Ma Thuột, do chi Cục Thuế chậm ban hành Thông báo thuế; 38 hồ sơ còn lại thuộc lĩnh vực tư pháp 32 hồ sơ, y tế 03 hồ sơ; đầu tư 03 hồ sơ. Tổng hồ sơ TTHC đã giải quyết đến nay là 459.923 hồ sơ, trong đó 311 hồ sơ quá hạn.

Huy động cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 37/BC-UBND về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 để chuẩn bị kiểm đếm, kiểm toán chương trình thực hiện hai chương trình mục tiêu vay vốn của WB.

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020 .

Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648-UBND/KGVX gửi Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 05/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808/UBND-NNMT, về việc thực hiện Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1790/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này