Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7717/KH- UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019.

Đôn đốc xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7730/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh về việc thực hiện quy định xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Khoản 3 Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7686/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD, ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, thống nhất xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Hồ chứá nước Krông Pách Thượng và Ea H’Leo 1, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7830/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 17/2019/TT- BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành.

Triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7841/UBND– KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT- BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Triển khai Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7767/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2739/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 11).

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND, về việc Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật.

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

Ngày 24/9/2019, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 1442-CV/BTGTU, về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND, về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Công văn số 8603/BGTVT-TC ngày 11/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7801/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Công văn số 8603/BGTVT-TC ngày 11/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7699/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 901/VPĐP-TTHTQT ngày 03/9/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đôn đốc gửi bài tham gia kỷ yếu nông thôn mới năm 2019, Công văn số 902/VPĐP-TTHTQT, ngày 03/9/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc đôn đốc tham gia cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 4681/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 17/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7781/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4681/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất đối với trường hợp bán, mua tài sản gắn liền với đất đã chấm dứt hoạt động dự án.

Thực hiện Công văn số 1073/UBDT-PC ngày 20/9/2019 của Ủy ban dân tộc.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7779/UBND-NC gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1073/UBDT-PC ngày 20/9/2019 của Ủy ban dân tộc về việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7680/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 24/9, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1505/SNV-CCHC về triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

Khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng về triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7731/UBND-KSTTHC, về việc khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng về triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Phối hợp thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND-KGVX, về việc triển khai thực hiện Công văn số 3164/BTTTT-Ttra ngày 18/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7728/UBND-NN&MT, về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Júk 1, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, xử lý thấm đập đất và tràn.

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Júk 1, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, xử lý thấm đập đất và tràn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này