Tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách 2019

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 327/BC-UBND về thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách 2019.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung thay thế một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3204/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung thay thế một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018 của Bộ NN&PTNT

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10246/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy trình tái canh cà phê chè.

Khảo sát sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống 2018

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10345/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-TCTK ngày 01/11/2018 của Tổng Cục Thống kê về việc tiến hành khảo sát sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống 2018.

Triển khai Công văn số 6340/BTNMT-TCMT ngày 19/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10405/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 6340/BTNMT-TCMT ngày 19/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Thực hiện Công văn số 1702/TCTL-NN ngày 16/11/2018 của Tổng cục Thủy lợi

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10385/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 1702/TCTL-NN ngày 16/11/2018 của Tổng cục Thủy lợi- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh năm 2018.

Triển khai Công văn số 6352/BTNMT-CNTT ngày 19/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10442/UBND – NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 6352/BTNMT-CNTT ngày 19/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Triển khai Công văn số 11129/VPCP-CN ngày 15/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10447/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 11129/VPCP-CN ngày 15/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác bảo vệ môi trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Triển khai Công văn số 8522/BCT- KHCN ngày 19/10/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10465/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 8522/BCT- KHCN ngày 19/10/2017 của Bộ Công Thương về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”.

Triển khai Quyết định số 1489/QĐ- TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10303/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1489/QĐ- TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 – 2025.

Triển khai CV số 6371/BTNMT-PC ngày 20/11/2018 của Bộ TNMT đối với việc tự kiểm tra VB QPPL.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10315/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6371/BTNMT-PC ngày 20/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10285/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2018.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10325/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8156/BKHĐT-TH ngày 15/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 22/02/2018 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.

Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018-2019.

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10306/UBND-NNMT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Công văn số 179/TWPCTT ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018-2019.

Góp ý dự án viện trợ PCPNN của Trường ĐH Tây Nguyên.

Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10326/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 5088/BGDĐT-KHTC ngày 08/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Trường Đại học Tây Nguyên.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10242/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Công văn số 7482/TCĐBVN-ATGT ngày 07/11/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10262/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công văn số 7482/TCĐBVN-ATGT ngày 07/11/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 10/2018.

Xử lý các văn bản về khen thưởng

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10294/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản về khen thưởng gồm:

Triển khai Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 13/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10263/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 13/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10277/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8182/BKHĐT-KTCN ngày 15/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này