Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7837/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6733/BNN-PCTT, ngày 13/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia năm 2020.

Triển khai Công văn số 3632/BTP-PLHSHC, ngày 19/9/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7851/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 3632/BTP-PLHSHC ngày 19/9/2019 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện Chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội.

Thực hiện Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7880/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH ngày 16/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.

Quyết định về việc điều chỉnh tên danh mục dự án trên địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ea Nam tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: mua thuốc của Bệnh viện đa khoa Ea Kar

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc Morphin phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp các Trạm Y tế xã thuộc huyện Ea H’leo

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Dliê Yang, xã Cư Amung, xã Ea Khal, xã Ea Ral, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh

Ngày 24/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2720/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua thuốc cấp bách điều trị bệnh Sốt xuất huyết của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua thuốc cấp bách điều trị bệnh Sốt xuất huyết và Bạch hầu của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp các Trạm Y tế xã thuộc huyện Krông Búk

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2727/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pơng Đrang, xã Ea Sin, Xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pơng, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7717/KH- UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019.

Đôn đốc xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7730/UBND-KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh về việc thực hiện quy định xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Khoản 3 Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7686/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6699/BNN-XD, ngày 12/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, thống nhất xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Hồ chứá nước Krông Pách Thượng và Ea H’Leo 1, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7830/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 17/2019/TT- BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương, ban hành, liên tịch ban hành.

Triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7841/UBND– KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT- BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Triển khai Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7767/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 25/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2739/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 11).

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND, về việc Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật.

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

Ngày 24/9/2019, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 1442-CV/BTGTU, về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND, về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Công văn số 8603/BGTVT-TC ngày 11/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7801/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Công văn số 8603/BGTVT-TC ngày 11/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này