Thành lập các đoàn thanh, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại huyện Lắk, Buôn Đôn và Ea Súp

Trước tính chất, mức độ các vụ phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đôn đốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1287) của Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3621/UBND – TH gửi Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh về thực hiện Công văn số 3595/VPCP-TTCV ngày 03/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT- BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3627/UBND– KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 08/2019/TT- BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập công lập.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3689/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Thực hiện Công văn số 595/TCLN-KHTC ngày 24/4/2019 của Tổng Cục lâm nghiệp

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3676/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 595/TCLN-KHTC ngày 24/4/2019 của Tổng Cục lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn II (2016-2020)

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3649/UBND-KGVX, gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 02/BC-UBTN ngày 11/4/2019 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam về kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3643/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2745/BCT-TTTN ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3634/UBND-KT, về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3671/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3556/VPCP-NN, ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3672/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2685/BNN-TT, ngày 19/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT ngày 12/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3686/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5135/BTC-HCSN ngày 04/5/2019 của Bộ Tài chính về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP.

Thực hiện Công văn số 2669/BNN-TCCB ngày 19/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3677/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2669/BNN-TCCB ngày 19/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí viên chức ngành nông nghiệp.

Triển khai Công văn số 1275/BKHCN-CNN ngày 06/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3684/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 1275/BKHCN-CNN ngày 06/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3650/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBTN ngày 11/4/2019 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam về kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019.

Công bố Chỉ số CCHC năm 2018 : Cục Hải quan tỉnh dẫn đầu

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1040/QĐ-UBND về Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính năm 2019

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3608/UBND-KSTTHC về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính năm 2019.

Triển khai công tác dân vận chính quyền 2019

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 3648/UBND-KGVX về triển khai công tác dân vận chính quyền 2019.

Triển khai Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3461/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Cho phép Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả hàng năm

Ngày 03/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND về việc cho phép Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với 20.184m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này