Triển khai văn bản Trung ương

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7905/UBND-CN, về việc triển khai các văn bản Trung ương, gồm:

Rà soát, thống kê phương tiện thuộc diện giảm phí dịch vụ qua Trạm thu phí 1747

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7909/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc rà soát, thống kê phương tiện thuộc diện giảm phí dịch vụ qua Trạm thu phí 1747.

Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7911/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 1066/UBDT-KHTC ngày 11/9/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020.

Tổng hợp các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7886/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng hợp các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 254/BC-UBND, ngày 18/9/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7816/UBND/NN&MT, ngày 14/9/2018 về việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường triển khai các biện pháp giảm thiểu sạt lở bờ sông Krông Nô

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7957/UBND-NNMT, ngày 18/9/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai các biện pháp giảm thiểu sạt lở bờ sông Krông Nô.

Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7970/UBND-NNMT, ngày 18/9/2018 về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty TNHH MTV mà Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Cho vay lại nguồn vốn vay WB tài trợ dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai”

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7819/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 10323/BTC- QLN ngày 24/8/2018 của Bộ Tài chính về việc cho vay lại nguồn vốn vay WB tài trợ dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai”.

Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7853/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1237/TCDL- LH ngày 10/9/2018 của Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp triển khai Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

Triển khai Thông tư số 13/2018/TT- BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7927/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 13/2018/TT- BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BKHCN- BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7972/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 6451/BKHĐT- QLĐT ngày 14/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Triển khai Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7953/UBND - KGVX gửi Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác kết hợp quân dân y.

Khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7951/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 8767/VPCP-KSTT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Báo cáo việc cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7952/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3780/LĐTBXH-TE ngày 10/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo việc cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho trẻ em và triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013.

Đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7950/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 10966/BTC-NSNN ngày 10/9/2018 của Bộ Tài chính về đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước.

Báo cáo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7934/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 10725/BTC-QLCS ngày 04/9/2018 của Bộ Tài chính về đôn đốc báo cáo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7954/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 3362/LĐTBXH-VP ngày 04/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7920/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6986/BNN-KTHT ngày 10/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Hướng dẫn rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7806/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này