Điều chỉnh dự án Đường giao thông qua bờ hồ, khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6175/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Công văn số 1747/SKHĐT-ĐTG ngày 23/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông quanh bờ hồ khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Báo cáo việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6198/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu.

Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6208/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 697/VPĐP-TTHTQT, ngày 17/7/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu có gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND

Ngày 30/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 594/BC-VPUBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 Văn phòng UBND tỉnh.

Đôn đốc rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6100/UBND-KT về việc đôn đốc rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Triển khai Công văn số 2873/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6078/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 2873/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Kết luận Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6131/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 260/TB-VPCP về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6055/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6059/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau.

Triển khai thực hiện Công văn số 3499/BTNMT-CNTT, ngày 22/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6053/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3499/BTNMT-CNTT ngày 22/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của địa phương, các bộ, ngành”.

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5968/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6110/UBND – KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện Thông tư số 45/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6047/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6107/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 30/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Hai thành viên cà phê Cư Pul

Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc thu hồi 16.960m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Hai thành viên cà phê Cư Pul (trước đây là Nông trường cà phê Cư Pul); giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa và làm mới một số đoạn trên các tuyến Tỉnh lộ  trong năm 2019

Sở Giao thông vận tải cho biết, thực hiện việc phân khai nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019 (đợt 1), Sở được phân khai hơn 68,2 tỷ đồng để quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này