Ủy quyền báo cáo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4530/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc báo cáo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Đắk Lắk hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2021-2025. Đây là nội dung kế hoạch việc hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vừa được UBND tỉnh ban hành.

Thành phố Buôn Ma Thuột: 6.177 người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được nhà nước hỗ trợ

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp triển khai trang thông tin theo dõi tiêu thụ điện

Ngày 22/5, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về việc phối hợp triển khai trang thông tin theo dõi tiêu thụ điện.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 13).

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 39/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4495/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BTC, ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Triển khai Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4500/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng  công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4479/KH-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 thuộc Dự án 4 “Giảm nghèo về thông tin” và Dự án 5 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

Ngày 27/5, Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng tiếp nhận hồ sơ, TTHC mức độ 3,4

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau: Kể từ ngày 27/5/2020, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ sơ TTHC) tại Sở Nông nghiệp và PTNT phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp (hiện nay theo quy định có 4 mức: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4).

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4496/UBND-KGVX về việc Chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020.

Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2020 theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin DNNN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://daklak.gov.vn). Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, qua đó nhằm từng bước đổi mới, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường kiểm soát kinh doanh dịch vụ lữ hành hoạt động không phép

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi thông báo danh sách 21 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa trên địa bàn tỉnh đã được cấp phép theo quy định của Luật Du lịch 2017 đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố biết và tuyên truyền, thông tin đến các phòng, đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu lựa chọn, hợp đồng với đơn vị tổ chức tour tham quan du lịch trong và ngoài nước được đảm bảo, uy tín. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành không có tên trong danh sách kèm theo, báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 29/5/2020 để kịp thời, xử lý.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQCP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4439/UBND-KSTTHC về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4433/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2020.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4435/UBND-TH về việc thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội.

Khung giá đất tăng 20% trở lên so với bảng giá cũ

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, giai đoạn 2020 – 2024.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4438/UBND-KSTTHC, gửi Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viễn thông Đắk Lắk về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này