Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18581 kết quả được tìm thấy
 
Về việc triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 17/06/2021

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 16/06/2021

Ngày hiệu lực: 16/06/2021

V/v triển khai Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 11/6/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế

Ngày ban hành: 16/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 16/06/2021

Ngày hiệu lực: 16/06/2021

V/v thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 15/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 15/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tuyên truyền yêu cầu không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 14/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 11/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v điều chỉnh nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày ban hành: 11/06/2021

Ngày hiệu lực: 11/06/2021

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Bóng phát tia X thay thế cho Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày ban hành: 11/06/2021

Ngày hiệu lực: 11/06/2021

V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày hiệu lực: 10/06/2021

V/v cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày hiệu lực: 10/06/2021

V/v cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày hiệu lực: 10/06/2021

V/v thông tin tuyên truyền các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ngày ban hành: 09/06/2021

Ngày hiệu lực:

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 09/06/2021

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII của Đảng– chuyên đề năm 2021

Ngày ban hành: 09/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực: 08/06/2021

Về việc phân công theo dõi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

Kết luận cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

Thông báo Kết luận cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai một số nhiệm vụ về công tác người cao tuổi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Báo cáo số 80-BC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực: 08/06/2021

V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 03/6/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý và thông tin giá cả thị trường

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thông báo bổ sung của UBND tỉnh Lạng Sơn về kiểm soát người và phương tiện giao thông phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực: 08/06/2021

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 07/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè

Ngày ban hành: 07/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 07/06/2021

Ngày hiệu lực: 07/06/2021

Kế hoạch hoạt động Dự án Tiêm chủng mở rộng tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày ban hành: 04/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”

Ngày ban hành: 04/06/2021

Ngày hiệu lực: 04/06/2021

V/v triển khai Thông báo số 137-TB-VPCP ngày 30/5/2021 về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 04/06/2021

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VIII và Chiến dịch những “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2021

Ngày ban hành: 03/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo kết luận của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 02/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Ngày ban hành: 02/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/06/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/06/2021

Ngày hiệu lực: 02/06/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Ngày hiệu lực: 02/06/2021

V/v tuyên truyền Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày hiệu lực: 01/06/2021

Thông báo kết luận cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tháng 5/2021

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực:

Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 tại Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 28/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai chỉ đạo về đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày hiệu lực: 27/05/2021

V/v triển khai các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: thuê dịch vụ đường truyển tín hiệu và phát sóng kênh truyền hình Đắk Lắk chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat -2 thuộc Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat - 2 giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày hiệu lực: 27/05/2021

Thông báo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v đăng tải thông tin dự án đầu tư để xác định số lượng nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực:

Quyết định v/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua thuộc các cơ quan, đơn vị

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực: 26/05/2021

Quyết định v/v tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày hiệu lực: 26/05/2021

V/v gỡ bỏ phong tỏa đối với khu vực hẻm 189/1 Mai Hắc Đế Thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày hiệu lực:

v/v bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ngày ban hành: 24/05/2021

Ngày hiệu lực:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này