Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
15611 kết quả được tìm thấy
 
V/v triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày hiệu lực:

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Chương trình số 31-Ctr/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai công tác chính sách người có công năm 2019

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 08/04/2019

Ngày hiệu lực:

Phê duyệt mức hỗ trợ tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực: 05/04/2019

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày hiệu lực:

Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý I/2019 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2019

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v Triển khai Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai các văn bản chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2018 - 2019 theo Nghị định số 116/NĐ-CP

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 04/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 03/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày ban hành: 03/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 03/04/2019

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 03/04/2019

Ngày hiệu lực:

Thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ KH&CN tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều hành giá và thực hiện các khoản thu

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Kế hoạch số 2015/KH-BCĐ389 ngày 27/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v nghiệm thu, thanh quyết toán Quy hoạch năng lượng sinh khối và Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/03/2019 của Chính phủ

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Công văn số 931/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày hiệu lực:

Kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đôn đốc, lưu ý thực hiện công tác đấu thầu qua mạng

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai Công văn số 42/HMTg ngày 18/3/2019 của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện QĐ số 311/QĐ-TTg, ngày 22/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải thông vận tải

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 28/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày hiệu lực:

Ban hành Chương trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực: 29/03/2019

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành luật

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực: 29/03/2019

V/v mời làm việc với Đoàn khảo sát của Tạp chí Cộng sản

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v đẩy nhan tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 29/03/2019

Ngày hiệu lực:

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 28/03/2019

Ngày hiệu lực: 28/03/2019

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 28/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 28/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp

Ngày ban hành: 28/03/2019

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 27/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày ban hành: 27/03/2019

Ngày hiệu lực:

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 - 2018 tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao" lĩnh vực Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v khảo sát hoạt động và thực trạng chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực:

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện KH số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực:

Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 25/03/2019

Ngày hiệu lực:

Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin công chức tại kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày hiệu lực: 22/03/2019

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày hiệu lực: 22/03/2019

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch tài chính năm 2019 Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 tỉnh Đắk Lắk do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày hiệu lực: 22/03/2019

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, văn phòng ảo, Para Draco Cam Ranh , áo gia đình, cau thang kinh, cau thang dep , Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, Cầu nâng 2 trụ, Cát Tường Phú Hưng, khoan cat be tong vip, vytea.com, vận tải hưng thịnh, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, keo chà ron gạch, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, Top VietNam, S10 Viettel Store,marketing agency
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này